Μουσικό Σύνολο Τετρακτύς
Απόλλωνος Ύμνος  
Όργανα: Αρχαία Κιθάρα, Αυλός, Βάρβιτος, Κέρας, Κύμβαλα, Λύρα, Σείστρον