Μουσικό Σύνολο Τετρακτύς
Σεικίλου Σκόλιον  
Όργανα: Αρχαία Κιθάρα, Αυλός, Βάρβιτος, Κέρας, Κύμβαλα, Λύρα, Σείστρον